Вівторок
02.06.2020
16:53
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Корисні посилання
Пошук
Мд-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України

В. В.Стрілько

Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

Національно-патріотична ідеологія повинна бути головною ідеологією держави і міститися в Законах України та законодавчих державних актах.

Найпершим документом, в якому було закріплено поняття «національна спрямованість осві­ти» була Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») від 3 листопада 1993 року  № 896

Одним із основних принципів реалізації програми є «національна спрямованість освіти, що полягає у невіддільності освіти від національного ґрунту, її органічному поєднанні з націо­наль­ною історією і народними традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу, визнанні освіти важливим інструментом національного розвитку і гармонізації національних відносин».

Наступним документом, який стосується  національного змісту освіти та виховання була «На­ціональна доктрина розвитку освіти», яка затверджена Указом Президента України від 17 квіт­ня  2002 року № 347/2002.В ній звертається увага на те, що: «актуальним завданням є забезпечення до­ступ­ності здо­бут­тя якісної освіти протягом життя для всіх громадян та утвердження національ­но­го характеру ос­віти в Україні».

Одним із «пріоритетних напрямів державної політики розвитку освіти» є напрямок «фор­му­вання національних і загальнолюдських цінностей» та «розширення україномовного освіт­ньо­го простору».

Розділ «Національний характер освіти і національне виховання», хоч і набагато коротший, як в «Державній національній програмі «Освіта»:

  • «освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях Україн­сь­кого народу, його традиціях і духовності;
  • освіта утверджує національну ідею, сприяє національній самоідентифікації, розвитку куль­ту­ри Українського народу, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими над­бан­нями;
  • національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти.

В «Доктрині» як офіційному документі вперше з’явилось поняття «національна ідея», яке зго­дом було досить детально обґрунтовано Інститутом проблем виховання Національної академії пе­да­гогічних наук України, під назвою  «Національна ідея в становленні громадянина-патріота України».

Найбільш ємким і таким, що відповідає потребам суспільства в питанні українського націо­наль­­но-патріотичного виховання є Наказ «Про затвердження Концепції національно-патріо­тич­но­го ви­хо­ван­н­я молоді» від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 підписаний Міністром України у спра­вах сі­м’ї, молоді та спорту Павленком Ю.О., Міністром освіти і науки України Вакарчуком І.О., Мі­ністром обо­рони України  Іващенком В.В., Міністром культури і туризму України Андріяновим В.М.

Останнім документом, де зверталась увага на національне виховання, була «Національна стра­тегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 р. (схвалена ІІІ Всеукраїнським з’їздом пра­ців­ників освіти 28 жовтня 2011 року).

Цією Стратегією зафіксовано «незадовільний стан здоров’я та низький рівень морального, куль­турного і духовного розвитку молоді» та накреслила шляхи українського національного ви­хо­вання в системі освіти України.

Є ще один документ затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни, № 1243 від 31.10.2011 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загаль­но­ос­віт­ніх навчальних закладів України», де сформульовані загальні напрямки виховної роботи в школах.

«Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на ос­нові громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей ви­ховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України». За головну мету в цьому до­кументі не ставиться українське національно-патріотичне виховання.

В 2012 році із документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України поняття національного виховання зникає.

31.05.2012 року з’являється рішення Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  (протокол № 6/1-21) «Про проект Концепції Загальнодержавної цільової соціальної про­грами патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки».

Починається Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного ви­хо­вання громадян на 2013-2017 роки, на мою думку, образливим для українців реченням, де ук­раїн­ський народ принизливо називають «населенням»: «Найважливішою складовою будь-якої дер­жави є люди, які населяють країну, тобто населення».

Далі термін «населення» постійно вживається в цьому документі, часом замінюється сло­вом «громадяни».

В документі з’являється новий термін «єдина політична нація». «Актуальність патріо­тич­ного виховання зумовлюється процесом формування в Україні єдиної політичної нації».

Цей термін повністю витіснив поняття українського національного виховання та фор­мування у молодого покоління ознак української нації. Чи випадково  це зроблено? Чому не вра­ховано те, що вже було прийнято за основу українського національно-патріотичного виховання в по­передніх документах державних установ?  

Головною метою виховної роботи в цьому документі Міністерство освіти і науки, молоді та спор­ту України також не ставить виховання українського патріотизму, національної самос­ві­до­мос­ті та любові до України.

Останній документ, що стосувався виховання молоді – це «Концепція громадянської освіти та виховання в Україні» (проект).

Він, як і попередня програма «Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми па­тріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки», спрямований на виховання космополітів, ад­же ставить за мету «виховання громадянина, який цінує і готовий відстоювати ідеали свободи, де­мократичних цінностей і права людини» та має «відчуття належності до світової спільноти».

Поняття українського національного виховання в цьому документі повністю відсутнє, а по­няття патріотизму нівелюється поняттям «громадянське виховання», «громадськість», «гро­ма­дян­ська культура», «громадянське суспільство» тощо.

За українську мову як основоположний фундамент формування української нації та ук­раїнських патріотів взагалі в останніх документах ні одного слова.

Отже, можна зробити такі висновки:

  • після проголошення незалежності України поняття національне виховання зафіксовано в «Дер­жавній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») та «Національній доктрині розвитку освіти»;
  • найбільш вагомими документами стосовно українського національного виховання був наказ «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді»  №3754/981/538/49 від 27.10.2009 року підписаний керівниками Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України;
  • Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання гро­ма­дян на 2013-2017 роки та Концепція громадянської освіти та виховання в Україні Мініс­терст­ва освіти і науки, молоді та спорту України є антиукраїнськими і антидержавними, оскільки спря­мовані на виховання в Україні космополітів, а не українських патріотів. В них відсутні по­няття українського національного виховання, а також поняття виховання любові до ук­раїнської мови;
  • в Україні відсутні програми, які стосуються українського національно-патріотичного виховання, затверджені Верховною Радою України, а також Закон України «Про українське національно-патріотичне виховання»;
  • всупереч Ухвалі ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти Концепція національного вихо­ван­ня не розроблена;
  • рівень українського національно-патріотичного виховання в Україні вкрай низький.

Немає важливішого завдання як виховання нового покоління українців. Без об’єднання зу­силь держави, освітніх установ і громадськості цього зробити неможливо. А головне в цьому тан­демі – зацікавленість всіх у вихованні високоосвіченої патріотично налаштованої української на­ції без якої Україна може втратити свою державність.

 

                                                                                                         За матеріалами https://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/Strilko.doc

 

Концепція 

 

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання

 

Методичні рекомендації

 

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 н.р.

 

Про методичні рекомендації з патріотичного виховання